انتخاب انگشتان برای جواهرات


انتخاب انگشتان برای جواهرات

تاریخ انتشار: 1395/05/19 18:32 | بازدید: 2867


در صورتي‌كه فرد مبتلا به كم خوني(آنمي)، از ياقوت و مرجان، استفاده كند، اين دو سنگ رنگ خود را مي‌بازند.
اگر فردي از نظر جسمي يا روحي سلامت نباشد، سنگ‌هايي مانند فيروزه، رنگ خود را از دست داده و يا رنگ آنها تغيير مي‌كند. گاه برخي از سنگ‌ها از قبيل توپاز، زمرد و الماس، قدرت خود را به استفاده كننده مي‌دهند. سرعت ارتعاشي برخي از سنگ‌ها از قبيل امتيست و سفاير موجب بيداري روحي فرد مي‌شود، يا پاسخ‌گويي فرد را در مقابل ادراكات افزايش مي‌دهد.
از سنگ‌هاي خود استفاده كنيد؛ آن‌ها را در صندوق‌هاي آهني يا جعبه جواهرات محبوس ننماييد.
روح و جسم خود را از اين نيروهاي بي نظير كه طبيعت به شما ارزاني داشته است محروم نسازيد.
اگر از سنگ‌ها برروي انگشت خود استفاده مي‌نماييد، توجه كنيد كه سنگ‌ها طوري برروي انگشتر تعبيه شده باشند كه پوست شما را  مستقيما لمس نمايند، زيرا باين ترتيب قدرت بيشتري به شما منتقل مي‌شود
برخي از سنگ‌ها در هر دو صورت، تراش خورده و تراش نخورده، مفيد هستند. با اين همه برخي از سنگ‌ها مي‌بايستي تراش خورده و صيقلي شوند، تا اثرات خود را ظاهر سازند. ياقوت كبود، هنگامي كه تراش و صيقل خورده‌است، بالاترين اثر خود را نشان مي‌دهد. برعكس امتيست، به‌فرم خام و ‌كريستال، بهترين اثر خود را ظاهر مي‌كند.
هنگاميكه سنگي را خريداري مي‌كنيد، درباره قيمت آن زياد نگران نباشيد. درنظر آوريد كه با صرف پول در خريد سنگهاي قيمتي، از بيماري‌ها جلوگيري كرده‌ايد. در غير اين‌صورت، ممكن است نياز به پرداخت پول بيشتري براي ويزيت پزشك يا مخارج دارو و درمان داشته باشيد. همچنين به‌جاي خريد و استفاده از جواهرات نادر و بسيار گران، مي‌توانيد از سنگ‌هاي نيمه‌گران استفاده نماييد كه فوائد بسيار دارند و مي‌توانند جانشين جواهرات نادر و بسيارگران شوند. با اين همه بايد توجه كرد كه سنگ‌هاي گرانبها مانند الماس، ياقوت، زمرد، سفاير، داراي خصوصيات معجزه آسايي هستند.

انتخاب انگشتان براي استفاده ازسنگ‌هاي قيمتي
هر يك از انگشتان، ارتباط نزديكي را با اعضاء مختلف بدن انسان دارد و اين ارتباط، از طريق اعصاب برقرار مي‌شود. سيستم عصبي، سيستم ارتباطي بدن است كه مانند سيستم تلفني وسيعي كه ارتباطات داخلي بسياري در آن وجود دارد، عمل مي‌كند. بنابراين هريك از انگشتان، مستقيما با قسمت خاصي از بدن در ارتباط است. به‌عنوان مثال، انگشت كوچك (كانيشتا)، ارتباط مستقيمي با سيستم توليد مثل، قسمت‌هاي خصوصي بدن، زانوها، ساق و پاها دارد، براي درمان بيماري‌هاي مربوط به‌اين قسمت‌ها، ‌بايستي سنگ‌هاي قيمتي را برروي انگشت كوچك مورد استفاده قرار دهند.بنابراين براي استفاده از سنگ‌هاي قيمتي، انتخاب انگشت از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.
هرانگشت تحت نفوذ ستاره خاصي قرار دارد. ضرورتي براي استفاده از انگشت شست(ابهام)وجود ندارد.

انگشت اول: انگشت اشاره- سبابه(تارجانيTarjani )
انگشت اشاره، تحت كنترل ژوپيتر(مشتري)، است.
از نظر پزشكي با دستگاه تنفس‌ و ‌معده در ارتباط است. براي درمان بيماري‌هاي تنفسي، ريه و غيره بايستي سنگ‌هاي قيمتي را برروي اين انگشت استفاده كنند.
سنگ‌هايي كه براي ماه مارس (مريخ) و ژوپيتر (مشتري) به‌كارمي‌روند، بايستي برروي اين انگشت استفاده شوند.
سفايرزرد، مون‌استون و مرواريد‌ سفيد بايستي روي اين انگشت به‌كارروند.
جهت به‌دست‌آوردن خواب عميق، از مرواريد سفيد يا مون‌استون، برروي اين انگشت استفاده مي‌شود.

انگشت دوم، تحت كنترل مستقيم “سترنsaturn” است.
ازنظر پزشكي، با روده و امعاء‌، ذهن، مغز، كبد و بافت‌ذهني در ارتباط است.
جواهراتي كه براي مركوري(عطارد-‌تير)، راهو و ونوس (ناهيد-‌زهره)، به‌كارمي‌روند، بايستي برروي اين انگشت استفاده شوند، زيرا اين جواهرات، دوستان سترن هستند.
زمرد، لاجورد، مون‌استون، سفايرآبي، مرجان‌سفيد، مرواريدسفيد، الماس و زيركون‌سفيد، بايستي برروي اين انگشت استفاده شود.

انگشت سوم: (آناميكاAnamika )
خورشيد، حكمران بر اين انگشت است.
انگشت سوم، در رابطه با قسمت شاد زندگي است. از نظر پزشكي، باكليه، معده، دستگاه توليد مثل و گردش‌خون، در ارتباط است.
جواهراتي كه براي ژوپيتر(مشتري)، مارس (مريخ) و كي‌تووKetu، به‌كارمي‌روند، بايستي برروي اين انگشت استفاده‌شوند.
ياقوت‌قرمز، ‌مرجان‌قرمز، چشم‌گربه، مرواريد‌سفيد، مون‌استون، سفايرآبي و توپاز، بايستي برروي اين انگشت استفاده شوند. 

انگشت چهارم: انگشت كوچك (كانيشتاKanishta )
انگشت كوچك، تحت كنترل مستقيم ستار مركوري (عطارد-‌تير) قراردارد.
از نظر پزشكي، با قسمت‌هاي خصوصي‌بدن، دستگاه توليد مثل، زانوها، ساق و پاها در ارتباط است.
براي درمان بيماري‌هاي مربوط به قسمت پايين بدن، بايستي جواهرات برروي اين انگشت استفاده‌شود.
جواهراتي كه براي “سترن” و “راهوو” استفاده مي‌شوند، بايستي برروي اين انگشت به‌كار‌روند، زيرا اين‌ها دوستان مركوري هستند.
سفايرآبي، لاجورد، بايستي برروي انگشت كوچك، استفاده شوند.

جدول شمارة 1: سنگ‌هاي نيمه‌گران كه فوائد بسيار‌دارند و‌مي‌توانند جانشين جواهرات نادر و‌ بسيارگران شوند.

 

جواهرات نادر و بسيار گران سنگهاي نيمه گران كه مي توانند جانشين شوند
الماس كريستال كوارتز-زيركنيا
ياقوت ياقوت كبود
سفاير آبي لاجورد-سودالايت
اكوآمارين فيروزه-كرايزكولا
ياقوت زرد   توپاز-سيترين
اپال آتشين كارنليين
روبلايت(تورمالين صورتي) مالاكايت يا كرايزپريز
زمرد رد كتس آي
آزورايت سفير نيلي

 

استفاده ازسنگ‌هاي قيمتي در روزهاي هفته

سنگ قيمتي سياره حكمران روز هفته
شنبه سترن سنگ هاي سياه و سفيد:الماس-كوارتز دودي
يكشنبه خورشيد سنگ هاي طلايي و زرد: كهربا-توپاز طلايي
دوشنبه ماه سنگ هاي سفيد:مرواريد-مون استون
سه شنبه مارس سنگ هاي قرمز:ياقوت-ياقوت كبود
چهار شنبه مركوري سنگ هاي آبي:فيروزه-سفاير-لاجورد
پنج شنبه ژوپيتر سنگ هاي ارغواني:امتيس

منبع :http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید