واحدهای اندازه گیری فلزات گران بها


واحدهای اندازه گیری فلزات گران بها

تاریخ انتشار: 1395/05/04 20:14 | بازدید: 2451


 

تبدیل واحدها

یک تن=1000کیلوگرم

یک قیرات=200 سوت

یک پوند =453

یک اونس طلا =31.1

یک چارک=750گرم

یک سیر=75گرم

یک کیلو=3 کیلو

یک خروار=300 کیلوگرم

یک نخود =0.19

یک مثقال=24 نخود

یک مثقال=4.608

یک سیر =16مثقال

 

کالاهایی که دیده اید