کانی های نقره


کانی های نقره

تاریخ انتشار: 1395/05/17 10:34 | بازدید: 2234


(1تركيباتي كه در آنها نقره به مقدار كم و به صورت فلز فرعي وجود دارد مانند گالن، اسفالريت، كالكوپيريت، استانين و طلاي طبيعي که 80% نقره دنيا به اين شكل است.

(2كانيهاي اختصاصي نقره كه اين عنصر مهمترين فلز قابل استخراج آنهاست. تمركز نقره در منطقه سمانتاسيون كانسارها نيز از همين مقوله بشمار مي آيد.

اين كاني ها چنانچه مقدار نقره شان تا 450 گرم در تن برسد قابل استخراج است. مهم كاني هاي مختلف از لحاظ مقدار نقره بقرار زير است:

كانيهاي نقره (20 درصد)، كانيهاي سرب و روي (45 درصد)، كانيهاي مس و مس - نيكل (18 درصد)، كانيهاي طلا( 15 درصد)، كانيهاي قلع و نقره (2 درصد).

- مهمترين كاني هاي نقره عبارتست از:

- نقره طبيعي Ag

نقره طبيعي داراي سختي 5/2 تا3، وزن مخصوص 12-6/9 (عمدتاً 5/10)، سختي 3 – 5/2 است که در سيستم کوبيک متبلور شده است. مقدار نقره آن 100 درصد بوده و معمولاً همراه با مقاديري از فلزات ديگر مانند طلا، جيوه و مس است. نقره طبيعي ممکن است به صورت پراکنده در بخش هاي اکسيدي ذخاير فلزات پايه يافت شود.

- آرژانتيت Ag2S

کاني آرژانتيت داراي سختي 5/2تا 2، وزن مخصوص 3/7 و مقدار نقره 87 درصد است و در سيستم کوبيک متبلور شده و به صورت اپي ترمال مي باشد.

- آکانتيت Ag2S

کاني آکانتيت در سيستم مونوکلينيک متبلور شده و به صورت برون زاد بوده و مقدار نقره آن 87 درصد مي رسد.

- پروستيت Ag3AsS3

پروستيت داراي سختي 5/2، وزن مخصوص6/5 و مقدار نقره 65 درصد است.

- پيرارژيريت Ag3SbS3

پيرارژيريت داراي سختي 5/2 تا 2، وزن مخصوص 8/5 و مقدار نقره 60 درصد است.

- استفانيت Ag5SbS4

استفانيت داراي سختي 5/2 تا 2، وزن مخصوص 3/6 و مقدار نقره 68 درصد است.

- پلي بازيت (Ag, Cu)16 Sb2S11

پلي بازيت داراي سختي 3 تا 2، وزن مخصوص 1/6 و مقدار نقره 64 تا 72 ( گاهي 5/75 ) درصد است.

- ميارژيريت AgSbS

ميارژيريت داراي سختي 5/2، وزن مخصوص 2/5 و مقدار نقره 37 درصد است.

- استرومايريت CuAgS

استرومايريت داراي سختي 3 تا 5/2، وزن مخصوص 3/6 و مقدار نقره 53 درصد است.

- تترائدريت ها (Cu, Ag)3 (As, Sb)S3-4

تترائدريت داراي سختي 5/4 تا 5/3، وزن مخصوص 4/5 تا 4/4 و مقدار نقره 18 درصد است.

- كلرارژيريت (نقره شاخي) يا سرارجيريت AgCl

كلرارژيريت داراي سختي 2 تا5/1، وزن مخصوص 5/5 و مقدار نقره 75 درصد است.

- آرژانتوژاروزيت Ag, Fe3 (OH)6 (SO4)2

آرژانتوژاروزيت داراي سختي 5/3 تا 5/2، وزن مخصوص 6/3 و مقدار نقره 19 درصد است.

منبع : http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید